ಕರುನಾಡ ‘ಅನ್ನ-ಜ್ಞಾನ’ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಿರಿ, ಹೊರನಾಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ

ಕರುನಾಡ ‘ಅನ್ನ-ಜ್ಞಾನ’ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಿರಿ, ಹೊರನಾಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ

Tuesday, October 19th, 2010

ಕಣ್ಣು ತುಂಬುವ ನಿಚ್ಚಂ ಪೊಸತೆನಿಸುವ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲೆ. ಜಲಲ ಜಲಧಾರೆ. ಅನಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನನ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ತೋರುವ ಕಣಿವೆ ಕಂದರ ಘಟ್ಟಗಳು.

Read More